Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Vipassanagruppen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen är en ideell förening som har som ändamål att erbjuda människor som är intresserade av buddistisk insiktsmeditation att delta i olika arrangemang som föreningen erbjuder. Vi arrangerar regelbundet återkommande meditationskvällar, temakvällar samt kortare och längre meditationsretreater.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Vipassanagruppen ska kunna bedriva sin verksamhet, behandlas person-uppgifter för olika ändamål kopplade till vår verksamhet.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera retreater, informera om meditationstillfällen och andra händelser relaterade till vår verksamhet samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (retreatavgifter m.m.)

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag. En gång om året skickas det sammanlagda antalet regelbundna besökare och medlemmar till Sveriges buddhistiska samarbetsråd (SBS) och Myndigheten för statligt stöd (SST). Personuppgifter lämnas inte ut i samband med detta. SST har dock rätt att vända sig Vipassanagruppen och granska medlemsregistret.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

  • Hantering av medlemskap i föreningen
  • Deltagande i föreningens retreater
  • Ansökan om bidrag
  • Kontakt med medlemmar eller övriga meditationsintresserade
  • Information om föreningens aktiviteter
  • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi kan komma att behöva dela vissa personuppgifter i samband med att vi arrangerar retreater, t ex kontaktinformation (telefonnummer) i samband med transporter eller annan information om särskilda önskemål. Vi kommer att informera om det när det behövs och i vissa fall inhämta godkännande.

Vi kan komma att använda andra organisationer för att erbjuda våra tjänster. Vi använder organisationer som har uttalade policies hur de hanterar och efterlever GDPR-regelverket.

Vi använder följande tredjeparts-organisationer vilka har vi upprättat avtal med:

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan t ex bli aktuellt om vi arrangerar en retreat tillsammans med organisation i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

ÄNDAMÅL MED BEHANDLING

LAGLIG GRUND

Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
Föreningsadministration Avtal
Deltagande i föreningens retreater Avtal och ibland samtycke
Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse
Kontakt med föreningen Intresseavvägning
Informationsutskick om föreningens aktiviteter Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.